متخصص و کارشناس صنعت خودرو
مرور برچسب

بابک صدرایی

واردات خودرو چگونه باید باشد ؟

نویسنده : مهندس بابک صدرایی دوباره در هفته های اخیر بحث جنجالی آزاد شدن خودرو مطرح گردید و جدالی کهن و پر سابقه بین طیف موافق و مخالف واردات که همواره وجود داشت از سر گرفته شد ، عده ایی که به دنبال واردات آزاد هستند و کشور را فاقد توان و…